Historiku

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Llojet e Aktiviteteve

Llojet e aktivitetit te “Junik” shpk. Kompania ne fushen e ndertimit perfshin:

A) PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

 • Punime germimi ne toke
 • Ndertime Civile dhe Industriale
 • Rikonstruksion dhe mirembajtje te ndertesave Civile dhe Industriale, veshje fasada
 • Ndertim rrugesh,  autostrada, mbikalime, hekurudha,  pista aeroportuale.
 • Punime nentokesore, ura e vepra arti.
 • Diga dhe tunele hidroteknike
 • Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje.
 • Ndertime detare dhe thellimi ne uje
 • Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime
 • Punime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN e te mesem dhe shperndarjem e enegjise
 • Punime te inxhinierise se ndertimit

B) PUNIME SPECIALE NDERTIMI

 • Punime per prishjen e ndertimeve
 • Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre
 • Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues),
 • Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami, dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese
 • Impiante te sinjalistike ndricuese te trafikut
 • Sinjalistika rrugore jo ndricuese
 • Punimet topogjeodezike
 • Sistemet kundra zhurmes per infrastructure
 • Shpime gjeologo-inxhenierike, puse e shpime per uje.
 • Ndertimi I impianteve te ujit te pishem dhe pastrimi te tij
 • Barriera dhe mbrojtje rrugore
 • Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut
 • Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri
 • Punime strukturore special
 • Shtresa dhe mbistruktura special
 • Punime mbi shina dhe traversa
 • Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit
 • Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
 • Impiante te brendeshme, elektrike telefoni, radiotelefoni, TV etj.
 • Pastrimi I ujerave detare, liqenore dhe lumore
 • Ndertimi I impiante te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane